Twaalf presupties of law

De 12 vermoedens van het Romeinse hof

Dé 12 vermoedens van het Romeinse hof.

Cede Maiori | ‘op zij voor uw meerdere’ De 12 berispingen door de Enige Erfgenaam

Eis aan de eed van iedere vermeend bevoegde derden partij, zoals: rechter, advocaat, deurwaarder, jeugdzorg, raad van State, Hoge Raad der Nederlanden, Minister, Bankier INSEAD /IN SEA DEAD / DEAD AT SEA.

Canon 3227 en Canon 3228: (link)

Een Romeins Hof werkt niet volgens een rechtstaat, maar volgt de vermoedens van de wet. Daarom, als vermoedens van de particuliere Orde van Advocaten niet worden weerlegd, worden ze een feit, en daarom wordt gezegd dat ze waar zijn. (Of als waarheid in handel)

Er zijn 12 ‘hoofd’ vermoedens van de particuliere Orde van Advocaten (private Bar Association) die, indien onbetwist: 1 openbaar verslag; 2 openbare dienst; openbare Eed; 4 Immuniteit; 5 dagvaarding; 6 voogdij; 7 Hof van Voogden; 8 Hof van Curatoren; 9 regering als executeur / begunstigde; 10 Executeur de Son Tort (onrechtmatige daad); 11 onbekwaam; 12 Schuld zijn.

1 Het vermoeden van openbaar register is dat elke zaak die voor de lagere Romeinse rechtbank wordt aangebracht, een zaak is voor het openbaar register, terwijl in feite door de leden van de particuliere Orde van Advocaten wordt aangenomen dat de zaak een privé-bargilde-zaak is.

Tenzij openlijk berisp en afgewezen door duidelijk te vermelden dat de zaak in het openbaar moet worden opgenomen, blijft de zaak een privé-bargilde-zaak volledig onder de regels van de particuliere Orde van Advocaten; En

2 Het vermoeden van Openbare dienst is dat alle leden van de Private Bar Guild die allemaal een plechtige geheime absolute eed aan hun gilde hebben gezworen, en vervolgens optreden als ‘de openbare agenten van de regering’ (ambtenaren) of overheidsfunctionarissen door de extra eed van openbaar ambt af te leggen die openlijk en opzettelijk hun “privé superieure” eed aan hun eigen gilde tegenspreken.

Tenzij openlijk berispt en afgewezen, staat de bewering dat deze particuliere Bar-Guild leden legitieme ambtenaren en trustees onder openbare eed zijn; En

3 Vermoeden van openbare eed is dat alle leden van de Private Bar Guild een plechtige geheime absolute eed aan hun Gilde hebben gezworen, gebonden blijven aan die eed en daarom verplicht zijn om eerlijk en onpartijdig te dienen zoals bepaald door hun eed.

Tenzij openlijk aangevochten en geëist, is het vermoeden dat de Private Bar Guild leden onder hun openbare eed hebben gefunctioneerd en in strijd met hun gilde-eed is.

Indien aangevochten, moeten deze personen zich terugtrekken onder het mom van belangenconflict en kunnen zij onmogelijk onder openbare eed staan.

4 Het vermoeden van immuniteit is dat de sleutelleden van de Private Bar Guild in hoedanigheid van overheidsfunctionarissen” optreden als rechters, openbare aanklagers en magistraten die te goeder trouw een plechtige openbare eed hebben gezworen, immuun zijn voorpersoonlijke claims van letsel en aansprakelijkheid.

Tenzij openlijk aangevochten en hun eed wordt geëist, is het vermoeden van de Private Bar Guild als openbare trustees optreden onder de titel van Rechters, aanklagers en magistraten en immuun zijn voor elke persoonlijke verantwoordelijkheid voor hun acties; En

5 Het vermoeden van dagvaarding is dat de dagvaarding bij gewoonte een niet-weersproken tribune is, en daarom wordt iemand die het Hof bezoekt geacht een standpunt(verweerder, jurylid, getuige, bezoeker) en jurisdictie van de rechtbank te aanvaarden. Aanwezigheid in de rechtbank wordt meestal middels uitnodiging door “dagvaarding” verkregen.

De dagvaarding moeten worden afgewezen en terug gezonden

tenzij de dagvaarding wordt afgewezen en teruggezonden, met een kopie van de afwijzing wirdt ingediend voorafgaand aan de keuze om te bezoeken of bij te wonen, jurisdictie en positie zoals de beschuldigde staat en het bestaan van “schuld “staat; En

6 het vermoeden van bewaring is dat bij gewoonte een dagvaarding of arrestatiebevel niet weersproken staat en daarom wordt bij iemand die naar het Hof gaat ervan uitgegaan dat het een ding is(een zaak, een lichaam= juridisch een Vessel) en daarom door “bewaarders” in hechtenis / bewaring kan worden gehouden.

[Dit omvat de dode jurisdictie fictie niet-menselijke PERSOON (BRP-REGISTRATIE) waarvoor regels en voorschriften van bedrijfsoverheden zijn geschreven.

Bewaarders mogen alleen rechtmatig de voogdij hebben over goederen en “dingen”(zaken) en niet over vlees en bloedzielen die zijnswezen bezitten.

De dagvaarding en bewaring moeten worden afgewezen en terug gezonden

Tenzij dit vermoeden openlijk wordt aangevochten door afwijzing van de dagvaarding en/of als u voor de rechter staat. Dan staat het vermoeden dat u een zaak en eigendom bent en dus rechtmatig in hechtenis kan worden gehouden door bewaarders; En

7 Het vermoeden van het Hof van Wachters is het vermoeden dat: aangezien u als “ingezetene” “citizen” van een afdeling van een lokaal overheidsgebied, kan worden vermeld, en op “uw paspoort” (eigendom van de overheid) . de letter “P” hebt vermeld, u een pauper, een gek bent. Daarom moet u zich houden aan de regels van de Griffier van Voogden en haar agenten als een “Hof van Voogden”.

De enige Erfgenaam is algemeen voogd en algemeen executeur van de Trust.

Tenzij dit vermoeden openlijk wordt aangevochten om aan te tonen dat u zowel algemeen voogd als algemeen executeur van de zaak(trust) voor de rechtbank bent. Anders blijft het vermoeden bestaan en bent u standaard een pauper, een gek en moet u zich houden aan de regels van de griffier van Voogden(griffier van de magistraten rechtBank.

8 Het vermoeden van Hof van Trustees is dat de leden van dePrivate Bar Guikld veronderstellen dat u het kantoor van Trustee accepteerd als een “ambtenaar” en “overheidsmedewerker” alleen door het Romeinse hof bij te wonen.

De Enige Erfgenaam is slechts in de rechtbank op bezoek op uitnodiging van de rechtbank, om de zaak op te helderen.

Tenzij dit vermoeden openlijk wordt aangevochten om aan te geven dat u slechts op bezoek bent via “uitnodiging” om de zaak op te helderen en u in dit geval geen overheidswerker of openbare trustee bent. Dan Blijft het vermoeden dat u verscheen (verledentijd – de dood verschijnt)

9 Het vermoeden dat de regering in twee rollen als executeur en begunstigde optreedt is dat de Private Bar Guild voor de betrokken zaak de rechter of magistraat benoemt in de hoedanigheid van executeur, terwijl de aanklager optreedt in de hoedanigheid van begunstigde van het trustfonds voor de huidige zaak. (constructieve trust); En

De enige erfgenaam is niet de curator

Tenzij dit vermoeden openlijk wordt aangevochten om aan te tonen dat u zowel algemeen voogd als algemeen executeur van de zaak(trust) bent voor de rechtbank. Dan blijft het vermoeden bestaan en bent u standaard de curator, dus moet u zich houden aan de regels van de executeur.(rechter of magistraat); En

10 Het vermoeden van executeur de Son Tort (onrechtmatige daad) is het vermoeden dat als de verdachte zijn recht als executeur en begunstigde over zijn lichaam, geest en ziel wil doen gelden, hij optreedt als executeur de Son Tort, en een onrechtmatige daad pleegt of als “valse executeur” die de “rechtmatige” rechter als executeur aanklaagt. Daarom neemt de rechter of magistraat de rol van “echte” executeur op zich en heeft hij het recht om u te laten arresteren, vasthouden, beboeten of gedwongen opname bij een psychiatrische instelling voor een psychiatrische evaluatie.

De enige Erfgenaam is executeur , beredderaar van de zaak(trust)

Tenzij dit vermoeden openlijk wordt aangevochten door niet alleen iemands positie als executeur doen gelden, maar ook te bevragen of de rechter of magistraat van de Particuliere Orde van Advocaten hulp inroepen van gerechtsdeurwaarders of Sheriffs om hun valse vordering te doen gelden. (Video) [disclaimer: voor studie doeleinde geschikt en aan verandering onderhevig]

11 Het vermoeden van onbekwaamheid is het vermoeden dat je op zijn minst onwetend bent van de wet, dus incompetent om jezelf te presenteren en goed te argumenteren. Daarom heeft de rechter of magistraat als executeur het recht om u te laten arresteren, vasthouden, beboeten of dwingen tot een psychiatrische evaluatie.

De enige erfgenaam is Live Life competent feitelijk bevoegd en heeft de trust Beneficiair aanvaard.

Tenzij dit vermoeden openlijk wordt aangevochten tegen het feit dat u uw positie als executeur en begunstigde kent en actief berispt en bezwaar maakt tegen de tegengestelde vermoedens, dan blijft u pleiten dat u incompetent bent, dan kan de rechter of magistraat doen wat ze nodig acht om u gehoorzaam te houden.

12 Het vermoeden van schuld is het vermoeden dat u, aangezien het wordt verondersteld dat het een privé-zakelijke vergadering van de Orde van Advocaten te zijn, schuldig bent of u “schuldig” pleit, niet-pleit of “niet-schuldig” pleit.

De enige Erfgenaam heeft de meest extreme “Dood en verloren op zee” vooroordeel aangevochten, gestuit en gecorrigeerd.

Dus tenzij u eerder een eigenmachtig beëdigde verklaring van waarheid en motie (Proprio Motu) hebt voor bereid om de extreme vooroordelen in het openbaar verslag te verwerpen of daarvoor een Demurrer (strafpleiter) in te schakelen, dan blijft het vermoeden staan dat u “schuldig”bent en de Private Bar Guild kan u vasthouden totdat een borgsteller bereidt is om het bedrag te garanderen waarvoor het gilde van u wilde profiteren.