Contract

Het vermogen om in vrijheid afspraken

schriftelijk vast te leggen tussen 2 of meerdere

partijen.

ALL LAW = CONTRACT.

“The contract makes the law.” See, Generally, Bouvier’s Law Dictionary, pp. 770-790(1928). The basic principle is that all man’s law is contractual in nature, regardless of the particular classification of the law, and can acquire force only by consent: consensus facit legem.

UCC – UVRM – EVRM – GRONDWET – BESTUURSWET – MINISTERIËLE REGELS – etcetera.

Dus alle wetten hebben onze consent nodig om gehandhaafd te worden.

1.Wie…

Persoon vertaalt uit het Latijnse persona uit de 13e eeuw: Masker, acteur.

Om te kunnen handelen binnen de maatschappij heeft een masker nodig om uw rol te kunnen spelen. Uw persona, “zegge masker” is uw natuurlijke rechts person(age). Voor bedrijven gelden andere vormen van rechtspersonen. (kvk)

Persoon is een belangrijke rechtsregel die een fundamentele juridische fictie beschrijft — dat is elke individuele of formele organisatie die onderworpen is aan de Curie (rechtbanken) of lagere rechtbanken. Als toestemming wordt gegeven zonder dwang, kan een individu, een bedrijf en zelfs een natie juridisch worden beschouwd als een PERSOON en daarom onderworpen zijn aan de beginselen van het gewoonterecht en het commerciële ( maritieme ) recht van de Vaticaanse/ Romeinse cultus . Wettelijk gezien moet de naam die aan een Persoon wordt toegekend altijd in HOOFDLETTERS staan om een “persoon” te onderscheiden van een vrij man of een vrije samenleving.

Door middel van uw PERSOON (defenitie in handelsrechts) kunt u zich vertegenwoordig binnen de maatschappij. In een contract moet duidelijk vermeld worden welke personen/ rechtspersonen deelnemen, en welke bevoegdheden zij hebben indien geen natuurlijke rechtspersoon. Beide partijen moeten capabel zijn om te begrijpen wat er in het contract staat, dus “gelijkwaardig” aan elkaar zijn. U snapt dat de Overheid op een andere level “speelt”, in een ander kennisspectrum dan u als natuurlijke rechtspersoon/burger, en dus geen gelijkwaardige contract partner. Ook moet duidelijk zijn dat, degene Wie tekent ook gemachtigd moet zijn om de handeling te voltrekken.

2. Aanbod / overweging…

Het aanbod, dienst of service dat wordt vastgelegd in het contract moet duidelijk en ondubbelzinnig beschreven worden. Beide partijen moeten overwegen wat van waarde willen ruilen. Een contract of overeenkomst (uit een voldoende aanbod doet op grond van sommige voorwaarden voor een waardevolle overweging die de andere accepteert. Bij gebreke van een geldig Aanbod heeft een Contract of Overeenkomst geen rechtsgevolg meer.

Wat is het verschil tussen een Contract en Overeenkomst?

We gebruiken de termen als zijnde van dezelfde betekenis, maar toch met een duidelijke andere inhoudelijke definitie. Een juridische overeenkomst kan informeel zijn, wat betekent dat er niets hoeft te worden bijgewoond of opgeschreven. Een contract daarentegen is zowel formeler als juridisch bindender, wat betekent dat het moet worden gedocumenteerd. Zowel een overeenkomst als een contract vertegenwoordigen specifieke afspraken tussen twee of meer partijen. De belangrijkste verschillen liggen in hun flexibiliteit en afdwingbaarheid. Bron…>>

Een oude vertaling voor betekenis: wat letterlijk betekent “zich overgeven aan de gunst van God in gedachten “, waarbij de kerk ( Romeinse cultus ) de vertolker is van wat “God” in gedachten heeft. De vroegste juridische definitie is “een juridisch bindend contract dat afdwingbaar is in een rechtbank “.

Je mag in de wandelgangen spreken dat een overeenkomst vaak tussen natuurlijke rechtspersonen wordt uitgesproken, bijvoorbeeld de afspraak die je maakt met je buurman over de schutting, dit is dan een informele afspraak die is overeengekomen.

Een oude vertaling voor Contract: Van het Latijnse constituo: regelen, beslissen, benoemen, vestigen , vinden, opzetten.

Een contract is een schriftelijk document waarin de taken, verantwoordelijkheden en toezeggingen zijn vastgelegd waaraan beide partijen zich moeten houden. Het is een manier voor iedereen om te onthouden wat er is afgesproken, vooral bij complexe deals, en het beschermt alle betrokkenen als er iets misgaat.
Contracten zijn formele en juridisch bindende overeenkomsten. De betrokken entiteiten kunnen ze als bewijsmateriaal gebruiken als een van hen zich niet aan de regels houdt. Als een partij het contract schendt of het einde van de deal niet naar behoren uitvoert, kan de andere partij juridische stappen ondernemen.
Voordelen van een schriftelijk contract: Wettelijk afdwingbaar; Tastbaar bewijs; Minimaliseert risico’s en geschillen; Kan snel zijn als een sjabloon/online portal wordt gebruikt; Maakt voorwaarden en verantwoordelijkheden duidelijk. Bron…>>

3. Voorwaarden…

In het contract moeten duidelijk worden beschreven welke voorwaarden gesteld worden aan het aanbod, ruil van diensten/producten. Alle voorwaarden, producten en diensten, het overleg moeten dan ook goed worden beschreven, de zogenaamde AUDITTRAIL. U kunt alle voorwaarden toevoegen die u nodig acht om tot een eerlijke overeenkomst dan wel contract tot stand te laten komen. Dat kan zijn met een huwelijk, (voorbeelden…>>: minimaal 2x sex per week; 1 date in de week; alimentatie; zakgeld; wat u belangrijk vind)

een bijzonder voorwaarden voor in een contract:

Fors Majeur: Een onverwachte gebeurtenis die kan plaats vinden, waar u geen invloed op kan uitoefenen en tot gevolg heeft dat u een contractuele afspraak niet kan na komen. bijvoorbeeld: een orkaan die uw pand in puin legt, onverwachte quarantaine waardoor u belemmerd bent in uw werkzaamheden, enz. Wel vooraf vastleggen in het contract!

Non-conformiteit: Non-conformiteit, in de volksmond “wettelijke garantie” genoemd, bestaat als de afgeleverde zaak (aankoop) niet aan de overeenkomst beantwoordt. Dit is het geval indien zij niet de eigenschappen bezit die de klant mag verwachten. Dit is weer een bijzondere regel om de burger te beschermen met het handelen van niet-gelijkwaardige partner binnen het (fictieve maritiem gebaseerd) rechtssysteem waarin de burger MOET deelnemen.

4. Handtekening…

Elk contract dient u consent te hebben, u wilsbeschikking dat u akkoord bent, dit kan in meerdere vormen. Voor contracten geld voornamelijk dat u een natte handtekening dient te zetten of een gecertificeerde digitale handtekening, dit vormt dan een rechtsgeldig contract. Voorwaarden digitale gecertificeerde handetekening

Tweede Boek. Misdrijven

Titel XII. Valsheid met geschriften, gegevens en biometrische kenmerken

Artikel 225

1.Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft, met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2.Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van het valse of vervalste geschrift als ware het echt en onvervalst dan wel opzettelijk zodanig geschrift aflevert of voorhanden heeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik.

3.Indien een feit, omschreven in het eerste of tweede lid, wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

Artikel 226

1.De schuldige aan valsheid in geschrift wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien zij gepleegd is:

1°.in authentieke akten;

2°. in schuldbrieven of certificaten van schuld van enige staat, enige provincie, gemeente of openbare instelling;

in aandelen of schuldbrieven of certificaten van aandeel of schuld van enige vereniging, stichting of vennootschap;

in talons, dividend- of rentebewijzen behorende tot een der onder de beide voorgaande nummers omschreven stukken, of in de bewijzen in plaats van deze stukken uitgegeven;

5°.in krediet- of handelspapier.

2.Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van enig in het eerste lid vermeld vals of vervalst geschrift als ware het echt en onvervalst, dan wel opzettelijk zodanig geschrift aflevert, voorhanden heeft, ontvangt, zich verschaft, vervoert, verkoopt of overdraagt, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik.

Artikel 227

1.Hij die in een authentieke akte een valse opgave doet opnemen aangaande een feit van welks waarheid de akte moet doen blijken, met het oogmerk om die akte te gebruiken of door anderen te doen gebruiken als ware zijn opgave in overeenstemming met de waarheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van de akte als ware de inhoud in overeenstemming met de waarheid dan wel opzettelijk de akte aflevert of voorhanden heeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die akte bestemd is voor zodanig gebruik.

Artikel 227a

Hij die, anders dan door valsheid in geschrift, opzettelijk niet naar waarheid gegevens verstrekt aan degene door wie of door wiens tussenkomst enige verstrekking of tegemoetkoming wordt verleend, wordt, indien het feit kan strekken tot bevoordeling van zichzelf of een ander, terwijl hij weet of redelijkerwijze moet vermoeden dat de verstrekte gegevens van belang zijn voor de vaststelling van zijn of eens anders recht op die verstrekking of tegemoetkoming dan wel voor de hoogte of de duur van een dergelijke verstrekking of tegemoetkoming, gestraft met gevangenis straf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie

Defenities in handel:

Definitie voor Handel: Van het 13e-eeuwse Latijnse trādere “overgave”. Later overgenomen in de 16e eeuw om “het kopen en verkopen van goederen volgens de regels/markt gecontroleerd door het bedrijf” te betekenen, zoals het van toepassing was op het Nederlandse Oost-Indische bedrijf en later het Britse Oost- Indiaas bedrijf. De betekenis van handel is altijd het dwingen van de andere partij geweest om ” zich over te geven ” aan uw voorwaarden en nooit om eerlijke of open markten. Daarom is er niet zoiets mogelijk als een “vrijhandelsovereenkomst ” – alleen een eenzijdige overeenkomst.

Definitie voor Aanbieding/Aanbod: dat de ene partij bij een contract of overeenkomst een voldoende aanbod doet op grond van sommige voorwaarden voor een waardevolle overweging die de andere accepteert. Bij gebreke van een geldig Aanbod heeft een Contract of Overeenkomst geen rechtsgevolg meer.

Definitie voor Aanvaarding: er bestaat bewijs door uitdrukkelijke toestemming in het geval van een overeenkomst of stilzwijgende toestemming in het geval van een contract dat een aanbod door alle partijen is aanvaard . Bij gebrek aan enig redelijk argument voor toestemming kan niet worden aangevoerd dat een overeenkomst of contract wettig of wettig van kracht is.

Definitie voor Waardevolle Overweging: De cumulatieve Eigendom of Rechten die het onderwerp van het Aanbod van een Contract of Overeenkomst vertegenwoordigen . Bij afwezigheid van enige waardevolle overweging heeft een contract of overeenkomst geen enkel wettelijk effect meer.

Definitie voor Intentie: Intentie is het voornemen een handeling te verrichten. Het gaat daarmee vooraf aan gedrag, al wil dit niet zeggen dat elke intentie ook daadwerkelijk verricht of volledig uitgevoerd wordt. Indien een voorgenomen handeling niet voltooid wordt, is er sprake van een poging.

Detentie voor Coöperatie: De etymologie van “corporatie” is afgeleid van de twee (2) 16e-eeuwse Latijnse woorden: “corpus” wat “(dood) lichaam ” betekent ; en: “ater/atio” wat “uitvaartrechten, donker, somber of somber” betekent; Daarom betekent “bedrijf” letterlijk “een vereniging van een of meer die de begrafenisrechten uitvoeren die horen bij de begrafenisrituelen van dode lijken”.

Van 18e-eeuws Engels bedrijf dat “INCORPORATED COMPANY for doing business” betekent . In tegenstelling tot een bedrijf of een Company , stond de uitvinding van de juridische fictie die bekend staat als een bedrijf een lichaam toe om het reeds bestaande handvest van een superieur bedrijf te gebruiken om zich te registreren als een dochteronderneming – waardoor de noodzaak voor een nieuw en uniek handvest effectief werd geëlimineerd . getekend voor elk nieuw lichaam . Bovendien mochten bedrijven hun eigen dochterondernemingen registreren, waardoor potentieel lange ketens van lichamen ontstonden die allemaal tot superieure entiteiten behoorden totdat de uiteindelijke entiteit die een geldig charter is. Tegenwoordig zijn meer dan 99% van de bedrijven en Companies in feite dochterondernemingen van dochterondernemingen die zelf geen origineel charter hebben , maar wettelijke rechten hebben omdat ze een GEREGISTREERDE DOCHTERONDERNEMING zijn van een lichaam dat uiteindelijk een geldig erkend charter bezit.